วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

(ครั้งที่ 4) บันทึกการปฏิบัติงาน 24-28 พฤศจิกายน 2551

สิ่งที่ได้เรียนรู้

1. มีพิธีมอบทุนการศึกษา โดยทำหน้าที่ฝ่ายทะเบียน
2. ได้ทำกิจกรรมปิงโก เกี่ยวกับเซฟตี้
3. ดูแลเด็กๆ ที่ได้รับทุนการศึกษา
4. ช่วยดูแลเกี่ยวกับอาหาร และ เครื่องดื่ม
5. ร่วมกิจกรรมกับทางบริษัท เช่น การตีกอล์ฟ สอยดาว และดูสารเคมีต่างๆ
6. ตรวจสุขภาพประจำปีกับทางบริษัท
7. ทำ PR
8. เก็บเอกสารใส่แฟ้ม
9. รับโทรศัพท์
10.รับประทานอาหารที่บริษัทนำมาเลี้ยง
11.ทำยอดตัดบิลน้ำมัน
ปัญหาที่พบ
1. เอกสารค่อนข้างมากจึงทำให้เกิดความสับสน
2. การสับสนเกี่ยวกับการออก PR ซึ่งเกิดความสับสนในบางครั้ง
3. บิลล์น้ำมันนั้นไม่ครบ ทำให้ต้องรอเอกสารให้ครบก่อนถึงจะตัดยอดน้ำมันได้
ข้อเสนอแนะ
- ไม่มี

วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

(ครั้งที่ 3) บันทึกการปฏิบัติงาน 17-21 พฤศจิกายน 2551

สิ่งที่ได้เรียนรู้

1. ประชุมเรื่องการทำบอร์ด 5 ส.
2. ประชุมมิสติ้งของบริษัทว่าควรมีอะไรบ้าง เช่น อาหาร เครื่องดื่มควรจะต้องจัดอะไรถึงจะเหมาะและอร่อย
3. ออกแบบชุดที่จะใช้ในการเสริฟน้ำเพื่อให้เกิดสีสันของการปฏิบัติงานให้กับพนักงานทุกคน
4. ทำบอร์ดของฝ่าย ซ่อมบำรุง
5. ทำรับ GRN
6. ติดบาร์โค๊ตอะไหร่
7. ทำรับบิลน้ำมัน
8. จัดอะไหร่เข้าสต๊อก
9. ออก PR
10.จ่ายอะไหร่อุปกรณ์
11. ทำแร๊กของสโตร์อะไหร่
12. รับโทรศัพท์ ถ่ายเอกสาร
ปัญหาที่พบ

1. การทำบอร์ดนั้นต้องให้ตรงกับวัตถุประสงค์ ซึ่งวัตถุประสงค์ก็คือ การทำบอร์ดเกี่ยวกับเซฟตี้ ความปลอดภัย ซึ่งเราต้องทำให้ตรงกับวัตถุประสงค์หลักของการจัดบอร์ดในครั้งนี้
2. การสับสนเกี่ยวกับการออก PR ซึ่งเกิดความสับสนในบางครั้ง
3. การตัดยอดของใบเบิกนั้น ต้องรู้ชื่ออะไหร่ และรหัสอะไหร่ ซึ่งต้องศึกษาและถามหัวหน้า
ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี

(ครั้งที่ 2)บันทึกการปฏิบัติการ 10-14 พฤศจิกายน 2551

ตัวหนาสิ่งที่ได้เรียนรู้
1. จ่ายอะไหร่อุปกรณ์
2. ตัดยอดใบเบิก
3. ทำรับบิล
4. จัดอะไหร่เข้าสต๊อก
5. ออก PR
6. ทำรับ GRN
7. เช๊คของที่มาส่งให้ตรงกับเอกสาร
8. นำใบเบิกใส่แฟ้มแต่ละแฟ้ม
9. คีย์ข้อมูลในคอมพิวเตอร์
10.ติดบาร์โค๊ตอะไหร่
ปัญหาที่พบ
1. หารหัสและชื่อไม่เจอเนื่องจาก ชื่ออะไหร่บางตัวต้องพิมพ์รหัสและชื่อให้ถูก
2. หากมีข้อผิดพลาดเมื่อใส่รหัสสินค้าผิด จะทำให้สามารถแก้ไขได้ยาก
3. อะไหร่บางชิ้นที่เราไม่รู้จักทำให้ไม่สามารถระบุได้ว่ารหัสเราใส่ไปนั้นถูกต้องหรือเปล่า
ข้อเสนอแนะ
- ไม่มี

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล นางสาว โชติรส วาทะยานนท์ รหัส 48132792150

ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี แขนงวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วัน/เดือน/ปี 16/09/2529 อายุ 22 ปี

ชื่อ-สกุล บิดา นายสุนทร วาทะยานนท์

ชื่อ-สกุล มารดา นางสายพิรุฬ วาทะยานนท์

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ 10/2 หมู่ 5 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง

จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21170

E-mail U48132792150@hotmail.com

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 10/2 หมู่ 5 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง

จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21170

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ / ผู้ปกครอง

ชื่อ – สกุล นางสายพิรุฬ วาทะยานนท์ (มารดา)

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ 10/2 หมู่ 5 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง

จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21170

เพื่อนสนิท 1. ชื่อ-สกุล

1. ชื่อ-สกุล นางสาวสุธาทิพย์ นาทอง

2. ชื่อ-สกุล นางสาวนาวนาฏยา พุ่มไพร

3. ชื่อ-สกุล นางสาววรรณ์ธนกานต์ เพียรพิจารณ์

วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

(ครั้งที่ 1) บันทึกการปฏิบัติงาน 3-7 พฤศจิกายน 2551

สิ่งที่ได้เรียนรู้
1. ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน บริษัท National starch & Chemical (Thailand) Limited
2. การทำใบเสร็จบิล บิลมีการเบิกเข้าและเบิกออก
3. รับโทรศัพท์
4. พิมพ์เอกสารต่างๆ
5. การจ่ายอะไหร่เมื่อมีคนมาเบิก
6. การเรียนรู้การรับพัศดุ เข้า-ใน


ปัญหาที่พบ

1. วันแรกที่ไปเราใส่ชุดนักศึกษาไป แต่เราต้องเข้าไปทำงานในโรงงาน ซึ่งการแต่งกายเข้าไปในโรงงานนั้น
เราต้องใส่เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว และรองเท้าเซฟตี้ ทำให้เป็นปัญหาที่พบในวันแรกของการปฏิบัติงาน
ซึ่งทางบริษัทต้องหาชุดกาวมาให้ใส่ และต้องสวมหมวดเซฟตี้ และแว่นตาเซฟตี้
2. ยังสบสนกับการอะไหร่ เพราะอะไหร่บางตัวเรายังไม่รู้จัก


ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี


สถานที่ฝึกงาน


ชื่อสถานที่ประกอบการ

บริษัท National starch & Chemical (Thailand) Limited

202 ถนนสุขุมวิท กม.275 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

21110 โทร 038-669171-4 Fax038-812061